7.15-16.00, пн-пт

050 343 31 88 сервіс

050 301 89 19 збут

097 179 53 41 збут

093 653 09 32 збут

 

бульвар Гончарівський,4

+380990989070

 

до 2019 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

 

 

 

Муштай Iван Степанович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

26.04.2018

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

63404 Змiїв Залiзнична, 120

4. Код за ЄДРПОУ

21189935

5. Міжміський код та телефон, факс

0574730861 0574730868

6. Електронна поштова адреса

 

 

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.majak.ua

в мережі Інтернет

26.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

26.04.2018

160000

37672

424.7

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв 26.04.2018р. прийнято:Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих рiчних загальних зборiв значних правочинiв, у тому числi, але не виключно правочинiв, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, поставки, укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв, пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких iнших господарських договорiв, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, граничною сукупною вартiстю 160 000 000, 00 (сто мiльйонiв гривень) млн. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют, на що уповноважити Генерального директора Муштая Iвана Степановича або особу, яка виконує його обов’язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором АТ «МАЯК» вiдповiдно до законодавства. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 180 шт, 170 шт., що зареєстрованi для участi у загальних зборах. За :140 голосiв, утримались: 30 голосiв, проти:немає.

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

 

 

 

Муштай Iван Степанович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

26.04.2018

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

63404 Змiїв Залiзнична, 120

4. Код за ЄДРПОУ

21189935

5. Міжміський код та телефон, факс

0574730861 0574730868

6. Електронна поштова адреса

 

 

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.majak.ua

в мережі Інтернет

26.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

26.04.2018

304500

15.06.2018 - 15.10.2018

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв вiд 26.04.2018р. прийнято: Виплатити дивiденди у сумi 304500 грн., iз розрахунку 1450,00 грн. на одну акцiю. Датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями Товариства Рiшення зборiв визначило 21 травня 2018 року.Порядок виплати дивiдендiв: у повному обсязi, всiєї суми - перерахування на поточнi (картковi) рахунки акцiонерiв (або через кассу Товариства).
Строк виплати дивiдендiв: 3 15 червня 2018 року по 15 жовтня 2018 року.

 

 

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.11.2016

звільнено

головний бухгалтер

Хрущова Валентина Геннадіївна

 

0

Зміст інформації:

Посадова особа головний бухгалтер (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 24.11.2016 р на підставі наказу А/К-161 від 24.11.2016р.та поданої заяви; звільнена не володіє часткою в статутному капіталі емітента; строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 7 місяців; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

24.11.2016

набуто повноважень

головний бухгалтер

Заболотна Ганна Миколаївна

 

0

Зміст інформації:

Наказом №А/К -162 від 24.11.16р. призначено виконання обов’язків головного бухгалтера покласти на заступника головного бухгалтера Заболотну Ганну Миколаївну на невизначений строк з 25.11.2016р., яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає. Перелік попередніх посад: бухгалтер АТ „Маяк”, податковий інспектор, інженер із збуту , економіст з фінансів та обліку, заст. головного бухгалтера.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Муштай І.С.

Сообщение о возникновении особенной информации об эмитенте.

Сведения об изменении владельцев акций, которым принадлежит 10 и больше процентов голосующих акций

N з/п

Дата учета (при наличии)

Дата уведомления эмитента лицом, осуществляющим учет права собственности на акции в депозитарной системе или акционером

Полное наименование юридического лица - владельца пакета акций или указание "физическое лицо"

Код по ЕГРПОУ - для юридических лиц - резидентов или идентификационный код из торгового, судебного или банковского реестра страны, где официально зарегистрирован иностранный субъект хозяйственной деятельности - для юридических лиц - нерезидентов

Размер доли акционера до изменения
(в процентах к уставному капиталу)

Размер доли акционера после изменения
(в процентах к уставному капиталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 27.05.2016

 Фізична особа

 

 14,285714

 0

2

 

 27.05.2016

 Фізична особа

 

0

 14,285714

 

Согласно сводного учетного реестра собственников именных ценных бумаг, полученного 27.05.2017 г. от ПАО „НДУ” исх. № 115561 от 23.05.2016 г., произошли изменения в составе владельцев акций, которым принадлежит 10 и больше процентов голосующих акций.


Сообщение о возникновении особенной информации об эмитенте.

 

Согласно сводного учетного реестра владельцев именных ценных бумаг, полученного 27.04.2015 года от ОАО «НДУ» исх. № 87714зв от 22.04.2015 года, произошли изменения в составе владельцев акций, которым принадлежит 10 и более процентов голосующих акций эмитента, а именно:
1. пакет владельца акций - физического лица увеличился с 109 шт., Что составляет 51,9048% голосующих акций Эмитента, до 110 шт., Что составляет 52,3810%Сообщение о возникновении особенной информации об эмитенте.

 

Согласно сводного учетного реестра собственников именных ценных бумаг, полученного 04.04.2013 г. от ЧАО «НДУ», произошли изменения в составе владельцев акций, которым принадлежит 10 и более процентов голосующих акций эмитента, а именно:

1. Пакет владельца акций - физического лица уменьшился с 30 шт., что составляет 14,2857% голосующих акций Эмитента, до 0 шт.

2. Пакет владельца акций - физического лица, в результате открытия счета, составляет 30 шт., что составляет 14,2857% голосующих акций Эмитента.


Сообщение о возникновении особенной информации об эмитенте.

 

20 апреля 2012 на основании приказа № А/К-52 по АО "Маяк" назначена на должность главного бухгалтера на неопределенный срок Хрущева Валентина Геннадьевна (физическое лицо не дала согласие на раскрытие паспортных данных), долей в уставном капитале эмитента не владеет, ранее занимала должности: секретарь-референт, завхоз, специалист по операционной деятельности, специалист индивидуального бизнеса, консультант индивидуального бизнеса, финансовой консультант среднего и малого бизнеса, финансовый консультант. Непогашенных судимостей за должностные и корыстные преступления вышеуказанное лицо не имеет.

Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, содержащейся в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству.

 

Сообщение о возникновении особенной информации об эмитенте.

 

16 апреля 2012 на основании приказа № А/К-45 по АО "Маяк" уволена по собственному желанию с должности главного бухгалтера с 16.04.2012 г. Чередниченко Ольга Владимировна (паспорт: ММ № 603787, выдан Змиевским РО УМВД Украины в Харьковской обл. 30.08.2000 г.), долей в уставном капитале эмитента не владеет, состояла в должности с 24.11.2008 г. На дату принятия решения кандидатура нового главного бухгалтера определена. Непогашенных судимостей за должностные и корыстные преступления вышеуказанное лицо не имеет.

Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, содержащейся в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству.

 

 

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

25.04.2019

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

111

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Генеральний директор

 

 

 

Муштай Iван Степанович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

63401, Харківська обл., м.Змiїв, вул.Залiзнична,120

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

21189935

5. Міжміський код та телефон, факс

0574730861 0574730861

6. Адреса електронної пошти

info@majak.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.majak.ua/about/akcioneram

 

25.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

25.04.2019

180000

39465

456.1

http://www.majak.ua/about/akcioneram

Зміст інформації:

На загальних зборах, що вiдбулися 25.04.2019 р. було прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв у ходi поточної господарської дiяльностi протягом року з дня проведення цих рiчних загальних зборiв. Характер правочинiв, може бути пов’язаний з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, поставки, укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв, пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких iнших господарських договорiв, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 180000000, 00 (сто вiсiмдесят мiльйонiв гривень) млн. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют, на що уповноважити Генерального директора Муштая Iвана Степановича або особу, яка виконує його обов’язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором АТ «МАЯК» вiдповiдно до законодавства. Вартiсть активiв 39465 тис.грн. за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Спiввiдношення граничної сукупностi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiн звiтностi – 456,1%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 180 шт, 170 шт., що зареєстрованi для участi у загальних зборах. Кiлькiсть голосуючих акцiй що проголосували „За”:170 шт.(голосуючих акцiй, що зареєстрованi у участi у загальних зборах), „Утримались”: 0 шт. (голосуючих акцiй, що зареєстрованi у участi у загальних зборах), „Проти”: немає (голосуючих акцiй що зареєстрованi у участi у загальних зборах).