7.15-16.00, пн-пт

050 343 31 88 сервіс

050 301 89 19 збут

097 179 53 41 збут

 

Інформація про емітент

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.11.2016

звільнено

головний бухгалтер

Хрущова Валентина Геннадіївна

 

0

Зміст інформації:

Посадова особа головний бухгалтер (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 24.11.2016 р на підставі наказу А/К-161 від 24.11.2016р.та поданої заяви; звільнена не володіє часткою в статутному капіталі емітента; строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 7 місяців; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

24.11.2016

набуто повноважень

головний бухгалтер

Заболотна Ганна Миколаївна

 

0

Зміст інформації:

Наказом №А/К -162 від 24.11.16р. призначено виконання обов’язків головного бухгалтера покласти на заступника головного бухгалтера Заболотну Ганну Миколаївну на невизначений строк з 25.11.2016р., яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає. Перелік попередніх посад: бухгалтер АТ „Маяк”, податковий інспектор, інженер із збуту , економіст з фінансів та обліку, заст. головного бухгалтера.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Муштай І.С.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітент.


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 27.05.2016

 Фізична особа

 

 14,285714

 0

2

 

 27.05.2016

 Фізична особа

 

0

 14,285714

 

Згідно зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, отриманого 27.05.2017р. від ПАТ „НДУ” вих. № 115561 від 23.05.2016р., відбулися зміни у складі власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітент.

 

Згідно зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, отриманого 27.04.2015 року від ПАТ «НДУ» вих. № 87714зв від 22.04.2015 року, відбулися зміни у складі власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, а саме:

1. пакет власника акцій – фізичної особи збільшився з 109 шт., що складає 51,9048 % голосуючих акцій Емітента, до 110 шт., що складає 52,3810%

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітент.

 

Згідно звідного облікового реєстру власників іменних коштовних паперів, отриманого 04.04.2013 р. від ЧАО «НДУ», сталися зміни у складі власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, а саме:

1. Пакет власника акцій - фізичної особи зменшився з 30 шт., що складає 14,2857% голосуючих акцій Емітента, до 0 шт.

2. Пакет власника акцій - фізичної особи, в результаті відкриття рахунку, складає 30 шт., що складає 14,2857% голосуючих акцій Емітента.


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітент.


20 квітня 2012 на підставі наказу № А/К-52 по АТ "Маяк" назначена на посаду головного бухгалтера на невизначеный термін Хрущева Валентина Геннадіївна (физична особа не дала згоду на розкриття паспортних данних), долею в статутному капіталі емітента не володіє, раніше займала посаду: секретар-референт, завхоз, фахівець з операційної діяльності, фахівець індивідуального бизнесу, консультант індивідуального бизнесу, фінансовий консультант середнього та малого бизнесу, фінансовий консультант. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини вищезгадана особа не має.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, і визнає, що воно несе відповідальність згідно із законодавством.