7.15-16.00, пн-пт

050 343 31 88 сервіс

050 301 89 19 збут

097 179 53 41 збут

093 653 09 32 збут

 

бульвар Гончарівський,4

+380990989070

 

2020 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „Завод „Маяк”

(код  ЄДРПОУ 21189935 місцезнаходження: 63401, Харківська обл.,

Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Залізнична,120)

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів,

які  відбудуться 25  березня 2020 р. о 10:00 год.

за адресою: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Залізнична, 120, актовий зал

Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде проводитись 25 березня 2020 р. з 9.30 до 10.00 години за вказаною вище адресою.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі 1 особи:

Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати голову зборів, секретаря зборів.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік прийняти до відома. Запропоновано роботу Товариства визнати задовільною.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік затвердити.

5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Виплатити дивіденди за 2019 рік. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства визначити 21 травня 2020 року. Порядок виплати дивідендів через касу Товариства. Решту прибутку спрямувати на поповнення Резервного капіталу.

6. Схвалення значних правочинів, що були вчинені з моменту проведення останніх загальних зборів.

Проект рішення:

Протягом 2019 року Товариством значні право чини, що попередньо не затверджені не вчинялись. Прийняти до відома інформацію генерального директора Муштай І.С.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів, пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю 160 000 000, 00 (сто шістдесят мільйонів гривень) млн. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют,  на що уповноважити Генерального директора Муштая Івана Степановича або особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ «МАЯК» відповідно до законодавства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний станом на 31.12.2019р.

Попередній станом на 31.12.2018р

Усього активів

39598

39465

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5027

3153

Запаси

13801

11174

Сумарна дебіторська заборгованість

8025

5831

Гроші та їх еквіваленти

12647

17614

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2531

1471

Власний капітал

37519

36459

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

210

210

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

2079

3006

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1365

1775

Середньорічна кількість акцій (шт.)

210

210

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

114

118

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 19 березня 2020 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, порядку денного, а також повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, перелік документів, що має надати акціонер  (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: http://www.majak.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 ЗУ «Про акціонерні товариства», за адресою: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Залізнична,120, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 15-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –перший заступник генерального директора Муштай Олексій Іванович.

Права надані акціонерам:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 36 та 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ«Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По всім питанням порядку денного голосування проводити шляхом підняття руки за принципом: одна акція – один голос.

 

Телефон для довідок:  (057) 4730861 виконавчий орган Приватне акціонерне товариство „Завод „Маяк”

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

 

 

Найменування посади

Генеральний директор

 

Муштай Іван Степанович

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

 

М.П.

 

21.02.2020

Кваліфікований електронний підпис

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

25.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Муштай Іван Степанович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство "Завод "Маяк"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            63401, Харківська обл., м.Зміїв, Залізнична, 120

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            21189935

5. Міжміський код та телефон, факс

            0574730862, 0574730862

6. Адреса електронної пошти

            info@majak.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

           

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.majak.ua/about/akcioneram/informemitet/2020

25.03.2020

 

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

25.03.2020

180 000

39 598

454,6

Зміст інформації:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів, пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю 180 000 000, 00 (сто вісімдесят мільйонів гривень) млн. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют,  на що уповноважити Генерального директора Муштая Івана Степановича або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ "МАЯК" відповідно до законодавства.Вартість активів за даними останньої річної звітності 39598,0 т.грн., співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 454,6%загальна кількість голосуючих акцій, Згальна кількість голосуючих акцій 180 шт, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 170 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за"140 шт. "утримались"- 30 шт  та "проти" - 0 шт. Рішення прийнято загальними зборами.

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

25.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Муштай Іван Степанович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство "Завод "Маяк"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            63401, Харківська обл., м.Зміїв, Залізнична, 120

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            21189935

5. Міжміський код та телефон, факс

            0574730862, 0574730862

6. Адреса електронної пошти

            info@majak.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

           

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.majak.ua/about/akcioneram/informemitet/2020

25.03.2020

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

№ з/п

Дата отримання інформації від  Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

25.03.2020

Муштай Іван Степанович

 

52,380952

0

Зміст інформації:

Приватне акціонерне товариство "Завод "Маяк" повiдомляє, що 25.03.2020 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в перелiку акцiонерiв, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 19.03.2020 року, отриманому вiд ПАТ "НДУ", йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме, в наслiдок вiдчуження, розмiр частки власника фізичної особи- став меншим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження становив 52,380952%  Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження становить 0%. Розмiр частки акцiонера до змiни у вiдсотках до статутного капiталу становив 52,380952%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни у вiдсотках до статутного капiталу становить 0%. Емiтент не володiє iнформацiєю про те, внаслiдок чого вiдбулась зазначена дiя (вiдчуження). У емiтента вiдсутнi вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.

2

25.03.2020

Муштай Олексій Іванович

 

0

52,381

Зміст інформації:

Приватне акціонерне товариство "Завод "Маяк" повiдомляє, що 25.03.2020 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в перелiку акцiонерiв, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 19.03.2020 року, отриманому вiд ПАТ "НДУ", йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме, в наслiдок вiдчуження, розмiр частки власника фізичної особи- став меншим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження становив 0%  Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження становить 52,380952%. Розмiр частки акцiонера до змiни у вiдсотках до статутного капiталу становив 0%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни у вiдсотках до статутного капiталу становить 52,380952%. Емiтент не володiє iнформацiєю про те, внаслiдок чого вiдбулась зазначена дiя (вiдчуження). У емiтента вiдсутнi вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

25.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Муштай Іван Степанович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство "Завод "Маяк"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            63401, Харківська обл., м.Зміїв, Залізнична, 120

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            21189935

5. Міжміський код та телефон, факс

            0574730862, 0574730862

6. Адреса електронної пошти

            info@majak.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

           

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.majak.ua/about/akcioneram/informemitet/2020

25.03.2020

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій

 

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником)

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - фізичної особи - власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

25.03.2020

Муштай Олексій Іванович

2630308612

0

52,380952

Зміст інформації:

Дата вчинення дiї - 25.03.2020 р. iнформацiя отримана вiд ПАТ "НДУ". Прiзвище, iм'я, по батьковi/найменування особи (осiб) Муштай Олексій Іванович. Розмiр частки , яка прямо або опосередковано належить особi  в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до - 0% i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй- 52,380952% вiд загальної кiлькостi акцiй та 52,380952% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.Емiтент не володiє iнформацiєю про те, внаслiдок чого вiдбулась зазначена дiя (вiдчуження). У емiтента вiдсутнi вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.